(Dick Van Dyke theme song:) Da da DA da da da Da da, da DA da, da DA da, da DA da da da Da da da da DAH... You're Dead!


#1

#2

Fun fact, I once dated a gal named after her.


#3

Parsley Sage Thyme? I knew her!